نخستین سالگرد بنیانگذاری جبهه ۷ آبان، شگونی خوش برای آغازی نو

۷ آبان ۱۴۰۲

سالگرد بنیانگذاری جبهه ۷ آبان، شگونی خوش برای آغازی نو

هم‌میهنان!

یک سال پیش و در کوران رستاخیز ملی ایرانیان، گروهی از کنشگران سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی گردهم آمدند تا با بنیانگذاری تشکلی با محوریت منافع ملت یکپارچه ایران صدای رزمندگان راه آزادی در این سوی مرزها باشند و به این خیزش پُرشکوه یاری رسانند. دستآورد آن گردهمایی در هفتم و هشتم آبان ۲۵۸۱ (۱۴۰۱) در شهر بروکسل نهادی بود که به خجستگی روز کوروش بزرگ، جبهه هفتم آبان نامیده شد.

در انقلابی که در آن روزها سرتاسر ایران را فراگرفته بود، جای نیرویی میانه، که از مرده‌ریگ شوم انقلاب اسلامی گذر کرده باشد و انبوه ایران‌گرایان را ، گذشته از گرایش سیاسی و اجتماعی آنان نمایندگی کند، در پهنه نیروهای سیاسی تُهی بود.  جبهه هفت آبان در راستای پر کردن این خلاء پدید آمد، تا جایگاه شایستهای باشد که در آن همه نیروهای پایبند به دموکراسی از راست و چپ، مشروطه‌خواه و جمهوریخواه و سوسیال دموکرات و لیبرال یکدیگر را بیابند، جبهه‌ای که شایسته نام خود باشد و رنگارنگی جامعه ایرانی را چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه زبان، چه در پهنه دین و فرهنگ و آئین و باور و اندیشه نه تنها به رسمیت بشناسد، که در آن همچون سرمایه‌ای برای ساختن یک دموکراسی پایدار بنگرد.

جبهه ۷ آبان با بهره‌گیری از آموزه‌ها و تجربه‌های ملت ایران در یکصد سال گذشته و بویژه با نگاه به کارنامه درخشان سرآمدان جنبش بزرگ مشروطه و دستآوردهای آنان در ساختن ایران نوین، ملی‌گرائی دموکراتیک را بهترین راهنما در راستای گذر از حکومت ولایت فقیه و رساندن سرزمین زیبایمان به جایگاه شایسته آن می‌داند. از این رو جبهه خود را یک تشکیلات ایرانگرا می‌داند و می‌شناساند. ایران محور اعتقادی و موضوع و مسئله ماست. هیچ اولویتی مهمتر از پایندگی و آزادی و آبادی ایران برای ما وجود ندارد. برخورد ما با ائتلافها و برونداده آنها تنها و تنها ریشه در همین رویکرد داشته و بر خود می‌بالیم که هرگز و هیچگاه چیزی را برتر از منافع ملت سرافراز ایران ندانسته‌ایم و نام بلند این سرزمین را همواره همچون چراغی فروزان در پیش روی کنشها و واکنشهای خود دیده‌ایم.

در یک سالی که گذشت، تلاش کردیم از یک سو صدای خیابان باشیم، هنگامی که رزمندگان شیردل آزادی و رهائی ایران‌زمین رو در روی رژیم اهریمنی در نبرد بودند، و راهکارهایی نو بیندیشیم، هنگامی که خیابان تُهی است و مبارزان دلیرمان نیازمند پشتیبانی لجیستکی ما هستند. در همین رابطه بود که جبهه از سویی چند گردهمائی گسترده را در شهرهای اروپا سازمان داد و نقشی تاثیرگذار در رساندن صدای انقلاب ملت ایران به جهانیان، از جمله نمایندگان پارلمان‌های اروپایی داشت. بسیاری از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپا با پیگیری‌های جبهه هفت آبان به کمپین کفالت‌های سیاسی پیوستند تا مانع از اعدام بیشتر زندانیان در ایران شوند. همچنین “کلینیک انقلاب ایران” را راه‌اندازی کرد، تا قربانیان جنایتهای رژیم اسلامی بتوانند از مشورت پزشکان متخصص در سرتاسر جهان برخوردار شوند. خواهیم کوشید در سال پیش رو تلاش خود را در هر سه زمینه دوچندان کنیم و عرصه‌های دیگری را هم که مورد نیاز رزمندگان این انقلاب بزرگ باشد، به فعالیتهای خود بیافزاییم.

هم‌میهنان!

سالگرد بنیانگذاری جبهه ۷ آبان را در روزهایی گرامی می‌داریم که رژیم تبهکار اسلامی پای کشور ما را به دو جنگ خانمان‌سوز کشانده و با دیوانه‌گری روزافزون می‌رود تا ایران ما را آماج بمبهای مرگبار و ویرانگر کند. در حالیکه این روز نام کوروش را بر خوددارد، که پدر ایران و نخستین مبشر حقوق بشر و بنیانگذار کشوری باستانی است که همواره ادیان و اقوام گوناگون به آن پناه برده و در سایه سار مدارا و دیگرپذیری تاریخی مردمان آن به آسودگی زیسته‌اند. هفتم آبان پیوسته به ما یادآور می شود که کیستیم. بر ما است که به شگون این روز فرخنده و نام بلند کوروش بزرگ همه نیروی خود را بکار گیریم و ایران را از آسیب جنگ بدور نگاه داریم. آرمان زیبای کوروش و آرزوی او برای صلح و دوستی و رامش و آرامش در خاور میانه و نزدیک می‌تواند رهنمای ما در این راه پر پیچ‌وخم باشد، همانگونه که پیشروان جنبش مشروطه توانستند از ارزشها و گفتمانهای فرهنگ پُربار باستانی ایران بهره‌ بجویند و ارزشهای جهان مدرن را در این خاک فرابگسترانند، ما نیز وظیفه داریم که امروز همه توان خود را بکار بگیریم تا این بخش از سیاره خاکی را برای خود و آیندگان به زیستگاهی نیکوتر بدل کنیم، این آرزو تنها و تنها با سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی برآورده خواهد شد. این رژیم نماینده هر آن چیزی است که ملت بزرگ ایران هرگز نبوده‌اند؛ پلشتی، پلیدی، تباهی، مرگ‌ستائی و انسان‌ستیزی.

دیگرباره سپاسگزار مهر و توجه هم‌میهنانی هستیم که یاریگر ما در سال گذشته بوده‌اند و به فراخوانهای ما برای تظاهرات اعتراضی در جای‌جای جهان پیوسته‌اند. در سالروز هفتم آبان شما را به گرامیداشت روز کورش و پیوستن به همایشهای ایرانیان به همین مناسبت فرامی‌خوانیم.

برای آزادی و آبادی ایران‌زمین،

برای سربلندی ملت بزرگ ایران،

برای صلح و دوستی در خاور میانه!

 

همبستگی برای آزادی ایران – جبهه هفت آبان

هفتم آبان ۲۵۸۲ (۱۴۰۲)

 

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲