سعید بشیرتاش: تضعیف ارتش ایران، تضغیف موجودیت ایران است

۱ دی ۱۴۰۱

دیدگاه جبهه ۷ آبان نسبت به ارتش ایران

بیان دیدگاه جبهه ۷ آبان نسبت به ارتش ایران در نشست مطبوعاتی همبستگی برای ایران، جبهه ۷ آبان

 

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲