نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان به زبان انگلیسی منتشر شد.

گزارش‌های حقوق بشری جبهه هفت آبان برای تعدادی از نهادها، سیاستمداران و رسانه‌های غربی فرستاده خواهد شد.

IRAN HR report – 7 Aban Front- Feb 1 2024

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲